Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις

Γενικά
Καλώς ήλθατε στο ιστοτοπο μας. Η χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται ότι διαβάσατε και αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλείστε να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, καθώς ενδέχεται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις να τροποποιούνται και ανανεώνονται. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και προϋποθέσεις που διέπουν τον παρόντα ιστότοπο και σε περίπτωση που διαφωνείτε έστω και με ορισμένους από αυτούς παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση αυτού.

Αποποίηση Ευθύνης
Η exterminators.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του ιστοτόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν, ανεξάρτητα εάν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται.

Η exterminators.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ιστοτόπου να είναι όσο το δυνατόν επίκαιρο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί τον εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και η exterminators.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του.

Πνευματική – iδιοκτησία – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης
Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών καθώς και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο exterminators.gr ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στη exterminators.gr , ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της exterminators.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η exterminators.gr έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ιστοτόπου της. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο – διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της exterminators.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αναδημοσίευση Περιεχομένου
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου της exterminators.gr διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω δικτυακού τόπου και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό γίνεται διαθέσιμο. Επιτρέπεται επίσης η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου του ιστοτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται κατά κανένα τρόπο και με ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τον ιστότοπο της exterminators.gr , συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς τον ιστότοπο όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Για τη χρήση και εκμετάλλευση περιεχομένου τρίτων που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της exterminators.gr , ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Ιστοσελίδες Τρίτων
Ο ιστότοπος της exterminators.gr , δύναται να παρέχει σε ορισμένα σημεία παραπομπές σε άλλους δικτυακούς κόμβους Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Ο ιστότοπος της exterminators.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπεσυνδέσεων προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.

Αλλαγές στον ιστότοπο
Η exterminators.gr διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει οποιοδήποτε τμήμα ή και ολόκληρη τον ιστότοπο χωρίς σχετική προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες του ιστοτόπου δεν δύνανται να έχουν ουδεμία αξίωση αποζημίωσης εάν δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον παρόντα ιστότοπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Πολιτική Απορρήτου
Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου της exterminators.gr διέπεται από την υφιστάμενη ελληνική και νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ειδικότερα η Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), και οι Νόμοι 4623/2019 (Α’134) και 4624/2019 (Α’137). Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τον ιστότοπο της exterminators.gr , προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

Πολιτική Cookies
Ο ιστότοπος της exterminators.gr μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.

Υποχρεώσεις Χρηστών
Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των χρηστών ηθών.

Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόν δικτυακό τόπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την exterminators.gr για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.

Επίλυση Διαφορών
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση αυτών, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Με τη χρήση του δικτυακού τόπου της exterminators.gr αποδέχεστε τους ανώτερους όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων
Η exterminators.gr δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.